Kako biti dobar otac?

Sedam koraka do uspešnog očinstva

Kako biti dobar otac?

 

Deca veliki deo svog razumevanja o Bogu kao nebeskom Ocu temelje na  onome što vide ili čuju od svojih zemaljskih očeva. Zadaci očeva su mnogobrojni i ponekad veoma teški. Očinstvo zahteva ogromnu pažnju, disciplinu i samokontrolu. Peta knjiga Mojsijeva, šesto poglavlje, je osnovni priručnik za očeve koji žele da budu uspešni. U njemu nalazimo sedam koraka koje treba slediti da biste postali dobar i uspešan otac:

1. Očevi treba da preuzimaju inicijativu.

2. Očevi treba da poučavaju.

3. Očevi treba da vaspitavaju.

4. Očevi treba da komuniciraju.

5. Očevi treba da budu dostupni.

6. Očevi treba da budu svesni.

7. Očevi treba da budu uključeni.

 

U našim porodicama je vremenom nastupila promena. Deca danas imaju očeve koji žive u jednom gradu i majke koje žive u drugom. Porodice se odvajuju prostorno, emotivno i duhovno. Međutim, Bog je očevima poverio odgovornost da sačuvaju svoje porodice utemeljene na Hristu. Kada otac ostavlja, zlostavlja ili zanemaruje svoju ženu ili decu, porodica počinje da se raspada.

Svaki otac je u nečemu jak, a u nečemu slab. Uviđanje njihovih jakih i slabih strana pomoći će očevima da se usredsrede na ono što treba popraviti. Oni treba da zahvale Bogu za ono u čemu su jaki i da zatraže Njegovu pomoć za popravljanje u onome u čemu su slabi.

1. Preuzimanje inicijative

U Petoj Mojsijevoj 6, 1 čitamo: “A ovo su zapovesti i uredbe i zakoni, koje Gospod Bog vaš zapovedi da vas učim da ih tvorite u zemlji u koju idete da je nasledite.” Bog je roditeljima poverio odgovornost poučavanja njihove dece.

Očeva odgovornost u Petoj Mojsijevoj, šestom poglavlju, vezana je za preuzimanje incijative. To znači da ne možete čekati da se nešto desi pre nego što odlučite šta treba uraditi. To znači da svojoj deci treba da obezbedite moralnu osnovu na kojoj će ona stajati. Treba da ih učite kako da odole iskušenjima i kako da kontrolišu svoj gnev. Ako izgradite stav predviđanja i proaktivnog rešavanja problema, pomoćićete svojoj deci da žive pobožnim i posvećenim životom. Bog očekuje da vi usmeravate svoju decu kao što On usmerava vas.

2. Poučavanje

Kada se aktivno uključite u život svoje dece, razumećete da je vaša glavna dužnost da ih poučavate. Mi čitav život nešto učimo i vi morate da bude prvi i najvažniji učitelj u životu svoje dece.

Poučavanje se više odvija primerom nego rečima. Vi ćete svakodnevno poučavati svoju decu onim što činite ili ne činite. Ona će, dugo nakon što zaborave vaše reči, pamtiti vaš primer. Vaš najvažniji zadatak kao učitelja je da živite onako kako govorite. Vaša deca će oponašati vaš primer bez obzira na vaše reči. Navike koje im sada usadite, biće deo njih do kraja života.

Jedan narod je onoliko jak koliko su jake porodice koje ga sačinjavaju. Bog je odabrao da deluje preko očeva da bi se podigla dobra deca. Ako ste vi fizički ili emotivno odsutni, vaša deca će trpeti posledice.

Poučavanjem ćete u životu svoje dece postaviti temelj budućeg uspeha. Time ćete im ostaviti nasleđe i pružiti razlog za život u svetu punom ljudi koji se osećaju otuđenim i lišenim životnog smisla.

3. Vaspitavanje

Očevi treba ne samo da preuzimaju inicijativu i da poučavaju nego i da vaspitavaju i primenjuju disciplinu. Disciplinovanje je oblik učenja kojim se postavljaju potrebne granice i usmerava ponašanje. Drugim rečima, disciplina se odnosi na životna pravila i propise.Ona podrazumeva pohvaljivanje dece za ispravno postupanje i promišljeno primenjivanje kazne kada su pravila prekršena.

Šta je svrha disciplinovanja? Peta Mojsijeva 6, 2 kaže: “Da bi se bojao Gospoda Boga svojega držeći sve uredbe Njegove i zapovijesti Njegove, koje ti ja zapovedam, ti i sin tvoj i unuk tvoj svega veka svojega, da bi ti se produžili dani tvoji.” Cilj primene discipline je da se izgradi poštovanje autoriteta i preuzme odgovornost za sopstvene postupke.

Previše često muževi prepuštaju celokupno vaspitanje dece svojim ženama ili sprovode “teške disciplinske mere” na kraju dana. Posledica je nedostatak poštovanja dece prema očevima. “Prut karanja” (Priče 22, 15) je mera koju roditelj preduzima zbog posledica dečjih postupka. Ako je roditelj ispunjem ljubavlju i samokontrolom, te mere će biti delotvorene, ali ne i štetne.

Primena discipline nije zloupotreba moći već uspostavljanje granica i ukazivanje na posledice, čime se podstiče ispravno ponašanje.

4. Komuniciranje

Očevi treba da komuniciraju. Peta Mojsijeva 6, 7 kaže: “I često ih napominji sinovima svojim, i govori o njima kad sediš u kući svojoj i kad ideš putem, kad ležeš i kad ustaješ.” Očevi treba da prenose Božju reč svojoj deci u svim oblastima života. To ne znači da treba da odvajate vreme za bogosluženje samo uveče, pre ili posle večere. Duhovno poučavanje može da se odvija uvek i i na svakom mestu. A to, opet, ne znači da treba da budete hodajući predavač, već da vaše reči, stavovi i postupci treba da odražavaju Hristov karakter.

Molite se i čitajte Bibliju iz dana u dan, a posebno kada se suočavate sa poteškoćama.

Komunikacija sa decom može da bude težak zadatak. Često nam se čini da je lakše da im nešto govorimo nego da se družimo sa njima. Deci naš razgovor sa njima može da liči na neko pridikovanje ili prebacivanje pa se stoga lako isključuju i prestaju da slušaju. Razgovor sa njima je način da se povežemo i postanemo deo njihovog svakodnevnog života. On im govori o našoj brizi i staranju. Razgovarajući sa decom, mi upoznajemo svet u kojem ona žive. Pitajte ih zato šta misle i kako se osećaju. Nikada ne smatrajte njihove misli i osećanja nevažnim. Često pokazujte svoju ljubav prema deci razgovarajući sa njima.

5. Budite dostupni

Dostupnost je redak luksuz svakog muškarca. Vi imate radne obaveze koje zahtevaju vreme i posvećenost. Vi imate lična interesovanja koja su neophodna za vaše opuštanje. Vi imate poseban odnos sa svojom ženom kojoj treba posvetiti vreme i pažnju. I stoga, nažalost, vaša deca ostaju zanemarena.

Da biste bili dobar otac svojoj deci, morate odvojiti vreme u kojem ćete im biti na raspolaganju. Ona moraju da znaju da su vam najvažnija u životu, ili će pažnju, koju vi treba da im pružite, potražiti na nekom drugom mestu. I sinovima i kćerima je potrebno posvetiti vreme. Sinovi gledaju u svojim očevima primer kakvi muškarci treba da postanu. Oni će se prema svojim suprugama odnositi onako kako se vi odnosite prema svojoj supruzi. Kćeri u očevima gledaju tip muškarca za kojeg bi se udale.

6. Budite svesni

Očevi treba da budu svesni potreba i interesovanja svoje dece. A to zahteva usredsređenost i punu pažnju na ono što vaše dete smatra važnim. U ovo vreme mobilnih telefona i bežičnog interneta, veoma je teško da otac sav svoj posao obavlja samo na svom radnom mestu.

Dok ste sa decom, usredsredite se na njih i obratite im punu pažnju. Postavljate im pitanja. Raspitujete se o njihovim mislima, željama, osećanjima i problemima. Pobrinite se da vas ništa ne ometa i ne prekida. Neka deca sama odluče kako ćete provesti vreme posvećeno njima.

7. Budite uključeni

Da biste mogli da budete uključeni u život svoje dece, možda ćete morati da žrtvujete svoje vreme. Da biste mogli da savetujete i usmeravate svoju decu, podstičite ih da vam ispričaju kako su provela dan, jedite zajedno sa njima, radite zajedno domaće zadatke i svakome od njih posvetite odvojeno vreme.

Uključenost u njihov život takođe podrazumeva da znate šta ona čitaju, gledaju ili slušaju. Znate li koji je njihov najomiljeniji TV program? Najslušanija radio stanica? Omiljeni glumci? Muzičari? Sportisti? Znate li kako se zovu njihovi nastavnici i njihovi drugovi? Ako ne znate, saznajte postavljanjem pitanja, kojima se izražava vaše iskreno zanimanje, bez osuđivanja. Ako čujete nešto što vam se ne sviđa, ljubazno ih preusmerite na neku drugu aktivnost ili interesovanje.

Nagrada za takav vid očinstva zapisana je u 3. Jovanovoj poslanici, četvrtom stihu: “Nemam veće radosti od ove da čujem moja deca u istini da hode.” Posledica dobrog očinstva je dobro proživljen život njihove dece.

Prilagođeno iz dela Stiva Farara (Steve Farrar) Men Leading the Charge (Nashville: Life Way Press, 2000).

Stiv Farar (Steve Farrar) je osnivač i predsednik službe Men’s Leadership Ministries. (Služba muškog rukovođenja).Svake godine, on govori  pred hiljadama muškraca na konferencijama ove službe, čiji je cilj da osposobe muškarce da budu uspešne duhovne vođe u svojim porodicama. Stiv i  njegova žena, Meri (Mary), imaju troje dece i žive u Dalasu, u državi Teksas.